top of page
  • kaisatk

Osaamisen johtaminen ylätasolta käytäntöön

Updated: May 23

Mitä pitää tapahtua, jotta ylätasolta - strategisten osaamisten tunnistamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä - aloitettu osaamisen johtamisen kokonaisuus saadaan arjen työkaluksi ja mukaan organisaation toimintamalleihin ja käytänteisiin?


Paljon, jopa yllättävän paljon! Hyppy abstraktilta tasolta käytäntöön on iso, ja osaamisen johtamisen sisältämien osa-alueiden määrä voi yllättää. Onneksi kuitenkin tätä asiaa on mahdollista lähestyä käytännönläheisesti ja systemaattisesti ja kehittää pala kerrallaan kuntoon.Strategisten osaamisten tunnistamisen tärkeys


Strategiset osaamiset ovat keino saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet.


Yksinkertaista: tarvitaan osaamista, jotta bisnes pyörii ja jotta strategiassa määritellyt lyhyemmän ja pitkän aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa. Liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan nimenomaan strategisten osaamisten avulla - ne ovat niitä ydinosaamisia, joihin organisaation kilpailukyky ja markkina-asema sekä tulevaisuuden tahtotila perustuvat. Kun strategista osaamista on organisaatiossa riittävästi, tavoitteetkin saavutetaan. Olennaista osaamisen johtamisen - ja siis liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta - on strategisten osaamisten tunnistaminen ja niiden täyttymisen seuranta, eli analytiikan hyödyntäminen.


measurEX-viitekehyksen sisällä puhumme organisaation ihannetilanteen osaamispoolista nimellä osaamismalli. Osaamismalli on se osaamisten tulevaisuuden tahtotila, johon nykytilannetta verrataan.

Osaamiskartoitus


Kun nykyään kuulee puhuttavan osaamisen johtamisesta tai osaamisen johtamisen kehittämisestä, seuraava lause sisältää usein sanan "osaamiskartoitus". Tämä organisaation nykyisen osaamispoolin hahmottava työvaihe ottaa yleensä kantaa puhtaasti tähän hetkeen, huomioimatta strategisia osaamisia tai osaamismallia, eli osaamisten tulevaisuuden tahtotilaa. Haasteena saattaa olla, että osaamiskartoitus tehdään liian laajasti ja ilman fokusta tai kokonaisnäkemystä siitä, mihin ollaan menossa. Kuitenkin osaamiskartoitus jollain mittakaavalla on olennaisen tärkeää toteuttaa.


Osaamiskartoituksen tuloksia voidaan verrata osaamismalliin, jolloin saadaan selville osaamisvajeet organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta olennaisen tärkeissä osaamisissa.


Puuttuva lenkki


Osaamisen johtamisen palvelut keskittyvät usein strategisten osaamisten tunnistamiseen ja/tai osaamiskartoitusten tekemiseen. Osaamisen johtamisen palveluihin voi sisältyä myös erilaisten ura- tai osaamispolkujen suunnittelu.


Haasteeksi tällaisissa palveluissa muodostuu arjen työn - prosessien, toimintamallien, johtamistyön, kokouskäytäntöjen, investointisuunnittelun, koulutuskokonaisuuksien substanssisisältöjen suunnittelun - yhdistäminen osaamismalliin ja osaamisten nykytilanteeseen. Puuttuva lenkki osaamisen johtamisen ylätason tekemisen ja arjen toiminnan välillä on toimintamallien ja analytiikan hyödyntäminen siten, että osaamiskartoitus ei jää kertaluonteiseksi ja staattiseksi poikkileikkausasetelmaksi, ja että osaamismallia voidaan hyödyntää organisaation johdossa toimintaa ohjaavana työkaluna. Puuttuvia lenkkejä voivat työkaluina olla esimerkiksi:


  • osaamisen johtamisen vuosikello

  • osaamiskeskustelut

  • analytiikka

  • vaikuttavuuden seuranta

  • raportointikäytännöt.


Keskeistä osaamisen johtamisen viemisessä abstraktilta tasolta käytäntöön on koko osaamisen johtamisen kokonaisuuden osa-alueiden hahmottaminen ja näiden osa-alueiden kehitysvaiheen seuranta.

Analytiikka työkaluna


Analytiikka toimii johtamista ja arjen työtä ohjaavana työkaluna, jonka avulla liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ja osaamismallin sisältämien osaamisten toteumaa on mahdollista seurata. Ihannetilanteessa analytiikan avulla on mahdollista katsoa myös tulevaisuuteen, esimerkiksi investointeja suunniteltaessa tai toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitaessa.


Analytiikan avulla myös esimerkiksi tulevissa liiketoiminta-avauksissa tarvittavien osaamisten hankkiminen oikea-aikaisesti, rekrytointien tekeminen ja sisäisten resurssien hyödyntäminen mahdollisimman sitouttavasti ja kustannustehokkaasti muuttuu mahdolliseksi.


Osaamisen johtamisen kehitystasot


Voi olla hyödyllistä miettiä, millä tasolla oma organisaatiosi on osaamisen johtamisen kokonaisuuden hallinnassa. measurEX-viitekehyksen sisällä puhumme osaamisen johtamisen kehitystasoista.


Yksi tapa peilata oman tekemisen tasoa suhteessa ihannetilanteeseen on hyödyntää measurEXn kuuden T:n mallia, jonka avulla olemme muodostaneet kehitystasorubriikin.


Aloittelija (1-2)

Tunnistaja (3-4)

Kehittäjä (5-6)

Edistäjä (7-8)

Johtaja (9-10)

Organisaation tarve ei ole selvillä ja johtava ajatus tekemisen taustalta puuttuu. Organisaation toiminta on reaktiivista ja adhoc-tyyppistä tulipalojen sammuttelua. Systemaattisuus osaamisen johtamisesta puuttuu.

Organisaatiossa ymmärretään, että asiat voisivat olla paremmin ja halu selvittää nykytilanne on herännyt. Organisaation toiminta on edelleen reaktiivista, tulipalojen sammuttelua ja adhoc-tyyppistä. Systemaattisuus osaamisen johtamisesta puuttuu edelleen.

Organisaatiossa tunnistetaan tarve muutokselle ja osaamisen johtamista kehitetään yksittäisten toimenpiteiden avulla lyhyellä aikavälillä, osin myös systemaattisesti. Pitkän aikavälin näkemys puuttuu vielä.

Organisaatiossa osallistetaan henkilöstöä ja hyödynnetään dataa myös osaamisen johtamisessa. Yksittäiset toimenpiteet on sidottu pidemmän aikavälin ajatteluun ja niiden perustana on strateginen osaamisen johtaminen, mutta kaikkia toimenpiteitä ei ole vielä kytketty osaamisen strategiseen kehittämiseen. Toiminta on melko systemaattista.

Organisaation kaikki osaamisen kehittämisen toiminta perustuu osaamisen johtamisen strategiaan ja sen avulla tunnistettuihin tarpeisiin. Strategia on läpinäkyvä ja sidottu jokaisen tavoitteisiin. Organisaation osaamisen johtaminen on systemaattista ja datalla johdettua. Päällekkäisiä toimintoja, prosesseja tai ohjelmistoja ei ole.

Arvioimme, että measurEXn kehitystasokuvaukseen perustuen organisaatioista aloittelijoita on 25 %, tunnistajia 35 %, Kehittäjiä 20 %, Edistäjiä 15 % ja Johtajia 5 %. 


Ota yhteyttä


Osaamisen johtamisen kehitystasorubriikin ja muita analytiikkaa hyödyntäviä työkaluja löydät measurEXn palvelutarjoomasta. Sinulla on mahdollisuus varata maksuton 30 minuutin mittainen osaamisen johtamisen sparraustapaaminen, jossa voimme kartoittaa organisaatiosi tilannetta ja antaa etenemisehdotuksia sekä konkreettisia vinkkejä osaamisen johtamisen arkeen. Pääset varaamaan sparrailutapaamisen tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen osoitteeseen www.calendly.com). Kannattaa tutustua myös measurEX-webinaareihin Tulevat tapahtumat & oppaat -sivulla.

14 views0 comments

コメント


bottom of page