top of page
  • kaisatk

Osaamisen ja kehittymisen johtaminen on strategista tekemistä

Updated: Nov 16, 2023

Mutta miksi - ja miten sitä oikein tehdään?


On tärkeää huomioida, että organisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.


Varmaan ihan jokaisen organisaation toiminta perustuu tunnistettuun tarpeeseen toimintamarkkinassa. Organisaatiot pyrkivät täyttämään tunnistetun tarpeen toteuttamalla missiotaan, ja visio toimii johtotähtenä tekemisessä. Sekä pitkän tähtäimen toimintaa että lyhyemmän aikavälin arjen tekemistä ohjaa strategia, joka on työkalu virtaviivaistaa organisaation jokaisen osasen toimintaa siten, että suunta on yhdenmukainen ja tekemisen tapa yhdessä sovittu.


Organisaation toiminta, eli markkinassa tunnistetun tarpeen täyttäminen, ei ole mahdollista ilman tekijöitä – siis osaajia. Ihannetilanteessa henkilöstön osaaminen tukee organisaation strategian toteutumista, ja rekrytoidun henkilöstön osaaminen on tunnistettu jo rekrytointivaiheessa siten, että kaivattua osaamista on saatu taloon.


Kuitenkin, maailma muuttuu vauhdilla ja samoin tekevät erilaisten organisaatioiden toimintaympäristöt ja myös markkina, jonka tarvetta organisaatio on täyttämässä. Jotta tunnistettua tarvetta on tulevaisuudessakin mahdollista tyydyttää, organisaation henkilöstön osaamista täytyy johtaa ja kehittää systemaattisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien asiakastarpeiden kartoittamista, teknologioiden kehityksen seuraamista tai kilpailija-analyysejä.


Osaamisen kehittäminen käytännössä

Osaamisen systemaattinen johtaminen etenee kahta polkua pitkin: toisaalta henkilöstön nykyisen osaamisen tunnistamisesta ja toisaalta organisaation strategian toteutumisen kannalta optimaalisen henkilöstön osaamismallin hahmottamisesta. Kun näitä polkuja edetään – mieluusti rinnakkain – saadaan selville, mitä tulisi vielä tehdä, jotta henkilöstön osaaminen tukisi parhaalla mahdollisella tavalla strategian toteutumista.


On myös hyvä huomata, että kun strategia on tulevaisuusorientoitunut, sitä pitäisi olla myös organisaation osaamisen johtamisen ja systemaattisen kehittämisen. Skenaarioajattelu ja erilaisten tulevaisuuskuvien hahmottelu auttaa viemään henkilöstön osaamista suuntaan, joka todennäköisimmin mahdollistaa jatkossakin markkinan tarpeen täyttämisen optimaalisesti. Osaamisen johtamisen tulisikin olla kytketty strategiaan ja erityisesti strategiatyöskentelyyn. Eihän voida erottaa toisistaan tekemisen tulevaisuutta koskevaa visiota ja vision toteutumisen mahdollistavaa konkreettista tekemistä – ja sitä, millaista osaamista vision toteutuminen vaatii. (onhan teillä siis jo Chief Learning Officer ja kuuluuhan hän organisaation johtoryhmään…?)


Osaamisen johtamista ja kehittämistä ei kuitenkaan pidä jättää strategiselle tasolle, vaan se tulee viedä osaksi jokaisen yksikön, tiimin ja yksilön päivittäistä tekemistä. Ja jotta tämä on mahdollista, tarvitaan joustavia ja arkeen sovellettavissa olevia työkaluja.


Osaamisen jokapäiväisessä johtamisessa olennaisia ovat esimerkiksi:

strategiasta johdetut selkeät tavoitteet organisaatio-, yksikkö-, tiimi- ja yksilötasolla

  • helppokäyttöiset ja luotettavat mittarit tavoitteiden täyttymisen seuraamiseksi

  • ketterät ohjelmistot, joissa organisaation osaamisen mallia on mahdollista ylläpitää

  • tarveperustaisesti toteutetut koulutushankinnat

  • koulutusten ja muun osaamisen kertymisen automatisoitu todentaminen

  • toteutettujen toimenpiteiden, kuten koulutusten ja muiden osaamista kerryttävien aktiviteettien, vaikuttavuuden seuranta.

Suuri osa osaamisen johtamisesta ja systemaattisesta kehittämisestä tapahtuu tiimeissä ja lähijohtajien ohjauksessa. Harvan tiiminvetäjän tai lähijohtajan ydinosaamista on kuitenkaan oman tai muiden osaamisen johtaminen, ja tällöin onkin olennaisen tärkeää, että osaamisen johtaminen on tehty mahdollisimman helpoksi, systemaattiseksi ja yhdenmukaiseksi lähtien ylimmästä johdosta ja strategiatasolta. Sekä henkilöstön muodostaville yksilöille että tiiminvetäjille ja esihenkilöille on tarjottava soveltuvat työkalut osaamisen ja kehittymisen johtamiseksi ja erityisesti osaamisen ja oppimisen johtamisen ja kehittämisen viemiseksi arkeen.


Haluatko kartoittaa oman organisaatiosi osaamisen ja kehittymisen johtamisen tasoa?

Jos haluat päästä alkuun organisaatiosi osaamisen johtamisen kypsyystason pohtimisessa, voit ottaa avuksi osaamisen johtamisen onnistumisia ja sudenkuoppia kartoittavan kyselyn (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Kyselyn kysymykset antavat sinulle osviittaa siitä, mihin asioihin voi esimerkiksi kiinnittää huomiota.


Lisäksi, mikäli haluat kartoittaa organisaatiosi osaamisen johtamisen tilannetta tarkemmin, kannattaa osallistua measurEX-webinaareihin, joissa käymme läpi osaamisen johtamisen problematiikkaa eri näkökulmista käsin. Juuri sinun organisaatiollesi kohdennettuakin apua on saatavilla: esimerkiksi measurEX-työpaja voi olla lähtölaukaus osaamisen johtamisen kehittämiselle, osaamisen mallintamiselle tai jollekin muulle juuri sinun organisaatiollesi ajankohtaiselle osa-alueelle.


Iloa osaamisen kehittämiseen ja kehittymisen johtamiseen!

94 views0 comments

Comments


bottom of page